Tieto webové stránky využívajú na poskytovanie svojich služieb súbory cookies. Viac informácií.

KONTAKTY

PRÍRODNÁ LEKÁREŃ s.r.o.
OTVÁRACIE HODINY:
lekáreň je zrušená

           

 

 


Kontakty a informácie » Pravidlá súťaží na FACEBOOK » Spracovanie osobných údajov
Zásady spracúvania osobných údajov v súvislosti so súťažou na FACEBOOK

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely spotrebiteľskej súťaže organizovanej na Facebook stránke PRÍRODNEJ LEKÁRNE 

Spracúvanie osobných údajov je v rámci Európskej únie regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. 

 1. Údaje o nás a dôvod spracovávania Vašich osobných údajov. 

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre účely realizácie spotrebiteľskej súťaží organizovaných našou spoločnosťou PRÍRODNÁ LEKÁREŇ s.r.o

sídlo: Papraďová 1A, Bratislava 821 01, zapísaný: v Obchodnom registrii OS Bratislava I, oddiel  Sro,  vložka číslo 117718/B;  IČO: 50752731

(ďalej „Usporiadateľ“). Usporiadateľ organizuje spotrebiteľskú súťaž s cieľom podporiť predaj tovarov a služieb spoločnosti PRÍRODNÁ LEKÁREŇ , ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie starostlivosti o zdravie.

Usporiadateľ súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, t.j. subjektu, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a spracúva ich vo svojom mene.

 V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. a) prostredníctvom emailovej adresy papradova@prirodnalekaren.com alebo
 2. b) prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese PRÍRODNÁ LEKÁREŇ , Papraďová 1A, Bratislava 821 01 
 1. Účel spracúvania Vašich osobných údajov a definovanie spracovávaných osobných údajov. 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľskú súťaž (pre účely zapojenia sa účastníkov do súťaže, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi). 

S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvame najmä tieto osobné údaje: 

Účastníci súťaže:

- meno a priezvisko, resp. užívateľské meno zaregistrované na Facebooku, ak je iné ako meno a priezvisko

 Výhercovia (navyše na účely kontaktovania s oznámením o výhre a zaslaní výhry):

- meno a priezvisko 

- adresa bydliska

- telefónne číslo 

 1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov. 

Plnenie zmluvy

Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami ako Účastníkmi súťaže a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do súťaže našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje preto spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku vyplývajúceho nám zo zmluvného vzťahu (súťaže), t.j. vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry.

Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu (súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.

Oprávnený záujem

 Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať. Bližšie informácie nájde nižšie v časti venovanej Vašim právam podľa GDPR. 

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje? 

Plnenie zmluvy

Osobné údaje Účastníkov súťaže (používateľské meno na Facebooku) budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú na kontaktovanie výhercu s oznámením o výhre a na účely zaslania výhry výhercovi. Po skončení súťaže zverejníme výhercu menom a iniciálmi priezviska na dobu 6 mesiacov.

 Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť daní a účtovníctva. 

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany našich práv a oprávnených záujmov v prípade uplatnenia Vašich prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže), napr. v súvislosti s reklamáciou výhry, a preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov, budeme osobné údaje výhercu archivovať na dobu 6 mesiacov. 

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom? 

Vaše osobné údaje nám ako prevádzkovateľovi za účelom zapojenia sa do súťaže a prevzatia výhry odovzdávate prostredníctvom platformy (sociálnej siete) prevádzkovanej spoločnosťou Facebook, Inc., sídlom v Californii, USA. 

V procese spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa netýkajú organizovania súťaže a doručenia výhry, vystupuje spoločnosť Facebook, Inc., so sídlom v USA, ako prevádzkovateľ a za takéto spracúvanie mimo spracúvania na účely súťaže naša spoločnosť nezodpovedá.

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Facebook, Inc. sú dostupné na webovej stránke https://www.facebook.com/about/privacy.

Osobné údaje výhercu odovzdávame pre účely doručenia výhry Slovenskej pošte, a.s. alebo vybranej kuriérskej spoločnosti

 1. Vaše práva

Ako účastník súťaže ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 • (i) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 • (ii) na prístup k Vašim osobným údajom,
 • (iii) na opravu Vašich osobných údajov,
 • (iv) na výmaz Vašich osobných údajov,
 • (v) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • (vi) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 • (vii) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 • (viii) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu, a
 • (ix) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce. 

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

        Kde si tieto práva môžete uplatniť? 

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR sa môžete na spoločnosť PRÍRODNÁ LEKÁREŇ ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť: 

a) e-mailovej adrese: papradova@prirodnalekaren.com

b) poštovej adrese: PRÍRODNÁ LEKÁREŇ , Papraďová 1A, Bratislava 821 01