Tieto webové stránky využívajú na poskytovanie svojich služieb súbory cookies. Viac informácií.

KONTAKTY

PRÍRODNÁ LEKÁREŃ s.r.o.
OTVÁRACIE HODINY:
lekáreň je zrušená

           

 

 


Pravidlá spotrebiteľských súťaží na Facebookovej stránke www.facebook.com/prirodnalekarenpapradova/

Týmto dokumentom sú záväzne upravené pravidlá spotrebiteľských súťaží v príspevkoch na Facebook stránke Prírodná Lekáreň na adrese www.facebook.com/prirodnalekarenpapradova  (ďalej len "súťaž").

Tento dokument záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže. 

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti o prírodných produktoch ponúkaných v Prírodnej Lekárni

 1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže je spoločnosť PRÍRODNÁ LEKÁREŇ s.r.o, sídlo: Papraďová 1A, Bratislava 821 01;  IČO: 50752731; DIČ: 2120477513   IČ DPH: SK2120477513 (ďalej len„Usporiadateľ“).

 1. Čas konania Súťaže

Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období, ktoré je uvedené v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke Prírodnej Lekárne na adrese www.facebook.com/prirodnalekarenpapradova

 Všetky aktuálne informácie o súťaži (novinky, zmeny, výpadky a iné) sa zverejňujú na na Facebook stránke Prírodnej Lekárne na adrese www.facebook.com/prirodnalekarenpapradova

 1. Účastníci Súťaže:

 Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba (FO):

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,·
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”) 

Súťaže sa nemajú právo zúčastniť FO, ktoré ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete. 

 1. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky:

 1. dá „like“ na príspevok súvisiaci so Súťažou (označili „páči sa mi“)
 2. komentuje príspevok

 Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry.  Usporiadateľ vyžrebuje  výhercu

 1. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje v konkrétny deň  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže výhercu.

Konkrétny deň a počet výhercov je vždy uvedený na FB profile Prírodnej Lekárne

 1. Výhra:

Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na FB profile Prírodnej Lekárne na sociálnej sieti Facebook.

Usporiadateľ odovzdá výhercom predmet výhry.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier.  

 1. Oznámenie výhry:

Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvo mena a inciálok priezviska na Facebooku - https://www.facebook.com/prirodnalekarenpapradova po skončení a Súťaže.

Výherca bude vyzvaný,  aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom emailu na adresu papradova@gmail.com alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

 1. Osobné údaje:

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov v súvislosti so súťažou“(Spracovanie osobných údajov) a tiež v dokumente “Ochrana osobných údajov”, ktoré sú zverejnené na webovej stránke https://www.prirodnalekaren.com/

 1. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátumuskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní nafacebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp.nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade  akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže, cez link na webovú stránku Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažnéhopríspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.