Tieto webové stránky využívajú na poskytovanie svojich služieb súbory cookies. Viac informácií.

KONTAKTY

PRÍRODNÁ LEKÁREŃ s.r.o.
OTVÁRACIE HODINY:
lekáreň je zrušená

           

 

 


Nákup v eshope » Doprava a platba
Doprava a platba v internetovej lekárni


4. Dodacie podmienky a spôsob doručenia

4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehota pre tovar ktorý je skladom k dispozícii, označenie v e-shope "Na sklade", je spravidla do 48 hodín od prijatia objednávky.

4.2. V prípade predĺženia času dodacej lehoty alebo zmeny v objednávke  budem predávajúci informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky. Rovnako aj v prípade,  keď produkt nie je na Slovensku dostupný, ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie).

4.3. O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu.

4.4.  Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle  +421 948 686 604 alebo emailom na adrese papradova@prirodnalekaren.com

Termíny doručenia a cena poštovného je určená nasledovne:  

Platby a doprava

Doba doručenia

Cena dopravy

Objednávka
do 50€

Objednávka 

nad 50 €

Objednávka 

nad 100 €

 

Kuriér (doručenie v Bratislave)

platba prevodom

do 48 h

4,00 €

2

ZDARMA

platba na dobierku

do 48 h

     4,80€

2

ZDARMA

Kuriér (doručenie po celom Slovensku)

platba prevodom

do 48 h

4,00

2

ZDARMA

platba na dobierku

 

4,80

2

ZDARMA

Vyzdvihnutie v kamennej lekárni v Bratislave

Papraďová 1A

do 24 hodín

ZDARMA

4.5 Termínom dodania nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci - vis maior, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.6 Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.7 Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

4.9 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.10 V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, zmluva zaniká uplynutím piateho dňa odo dňa, kedy bol predávajúcemu tovar vrátený ako neprevzatý, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade zániku zmluvy je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.11 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak kupujúci návrh neschváli, predávajúci mu vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru (ak bola kupujúcim zaplatená); kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky. 

4.12 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

4.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.14 Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovom sídle sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) platbou v hotovosti alebo kartou (priamo v priestoroch verejnej lekárne)

b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti alebo kartou

c) online bankovým prevodom cez platobnú bránu Trust Pay.